DAILY PRAYERS SRI DATTATREYA

DAILY PRAYERS SRI DATTATREYA
  • Item #: 0745
Daily Prayers Book of Mantras Sri ganesaya namaha Sri sarasvatyai namaha Sri padavallabha narasimha sarsavati Sri guru dattatreyaya namaha VISHNU GAYATRI Om narayanaye vidmahe Vasudevayedhi-mahi Tan no vishu prachodayat VISNU VANDANAA On namo narayanaya Suklam baradharam visnum sasi varnam Catur bhujam Praanna vadanam dhyayet sarva vighopa santaye PRANAYAMAM: (inhale exhale thru alternate norstrils) 3 times GANAPATI DHYANAM Om ekadantaya vidmahe Vakratundaya dhimahi Tanno danti pracho dayat GANAPATI VANDANAA Gajaananam bhuta ganaadi sevitam Kapittha jambuphala saara bhakshitam Umaasutam shoka vinaasha kaaranam Namaami vighneshwara paada pankajam SRI GURU DHYANA SLOKA Ganapati guru mekam saccidananda rupam Vibhuta nivaaha-sevayam yoga maar-gaadhi Rudham Saranamu pagataa-naam aarti sanghaadri vajram Mama hrdaya nivaasam bhakti namro namaami GURU PAADUCKAA DHYAANAM Sri bhuyuta sri hari chinhitaa bhyaam Agastya rekhaadhibhi ranchitaa bhyaam Nigudha bijaaksara mudritaa bhyaam Namo namah sadguru paadukaa bhyaam GURU PARAMPARA DHYANAM Dattatreya samarambham Nrsimhadika madhyamam Saccidananda paryantam Vande guruparamparam DATTATREYA VANDANAA Aumkaram bindu sanyuktam nityam Dhyayanti yoginah Kamadam mokshadam chaiva aumkaraya Namo namah Gurur brahma gurur visnuh gururdevo Maheswarah Guruh saksat param brahma tasmai shri gurave namah Mala-kamandaluradhah kara-padma-yugme Madhyastha-pani-yugule damaru-trishule Yasya sta urdhava-karayoh shubha-shankahchakre Vande tamatri-varadam bhuja-shatka-yuktam SHIVA GAYATRI Om pancahvaktraye vidmahe Mahadevaye dhi-mahi Tan no hanuman prachodayat MAHA MRITYUJAYA MANTRA Om tryambakam yajamahe Sugandhim pushti-vardhanam Urvarukamiva bandhanan Mrityor mukshyiya mamritat GRAHA STUTI Namassuryaaya chandraaya mangalaaya Budhaaya cha Guru shukra shanibhyascha rahave ketave namaha
  * Marked fields are required.
Qty*
Price $10.00
Availability In-Stock